Posušje u brončano doba (1850.-800. god. pr. Kr.)

Brončano doba možemo podijeliti na rano brončano doba (1850.-1550. pr. Kr.), srednje brončano doba (1550.-1300. pr. Kr.) i kasno brončano doba (1300.-800. pr. Kr.). Kada je čovjek spoznao da miješanjem bakra s kositrom može dobiti čvrstu i elastičnu slitinu - broncu, nastupilo je potpuno novo razdoblje na povijesnoj pozornici. Iščezle su i nestale čitave populacije i društvene zajednice. Novi...

Cetinska i posuška kultura

U Posušju, Hercegovini i Dalmaciji okvirno možemo govoriti o dvije domi-nantne kulture: cetinskoj i posuškoj.
 
CETINSKA KULTURA najbolje je istražena u području oko gornjega toka rijeke Cetine. Otkrio ju je i opisao Ivan Marović.{footnote}I. Marović: Iskopavanje kamenih gomila oko vrela rijeke Cetine g. 1953, 1954. i 1958, Vjesnikza historiju i arheologiju dalmatinsku, LXL, Split, 1963., str. 21...

Joomla! Debug konzola

Sesija

Informacije profila

Korištenje Memorije

Upiti baze podataka