Posušje u brončano doba (1850.-800. god. pr. Kr.)

Brončano doba možemo podijeliti na rano brončano doba (1850.-1550. pr. Kr.), srednje brončano doba (1550.-1300. pr. Kr.) i kasno brončano doba (1300.-800. pr. Kr.). Kada je čovjek spoznao da miješanjem bakra s kositrom može dobiti čvrstu i elastičnu slitinu - broncu, nastupilo je potpuno novo razdoblje na povijesnoj pozornici. Iščezle su i nestale čitave populacije i društvene zajednice. Novi...

Cetinska i posuška kultura

U Posušju, Hercegovini i Dalmaciji okvirno možemo govoriti o dvije domi-nantne kulture: cetinskoj i posuškoj.
 
CETINSKA KULTURA najbolje je istražena u području oko gornjega toka rijeke Cetine. Otkrio ju je i opisao Ivan Marović.{footnote}I. Marović: Iskopavanje kamenih gomila oko vrela rijeke Cetine g. 1953, 1954. i 1958, Vjesnikza historiju i arheologiju dalmatinsku, LXL, Split, 1963., str. 21...

Posušje u eneolitiku (2400.-1800. god. pr. Kr.)

Prva kovina od koje je čovjek napravio jedan uporabni predmet bio je bakar. Tako je nastupilo novo doba od 2400. do 1800. pr. Krista. Javlja se nekoliko kulturnih skupina, kao što su: badenska, lasinjska i vučedolska. Posebno mjesto u hrvatskoj arheologiji ima Vučedol kod Vukovara na Dunavu. Keramika je crne boje s maštovitim šarama sličnim vezovima na tkaninama, medu kojom se ističe čuvena...

Posušje u kameno doba (do 4000. god. pr. Kr.)

Posušje je predstavljalo granično područje prema Dalmaciji i Bosni. Iz starijega kamenog doba (paleolitik) dosad nisu zabilježena nalazišta. Paleolitički čovjek pojavio se u porječju Neretve u Zelenoj pećini poviše izvora Bune, Crvenoj Stijeni iznad doline Trebišnjice i svakako najpoznatijem nalazištu Badanj u stolačkoj općini.{footnote}Đuro Basler: Paleolitski čovjek u porječju Neretve...

Posušje u željezno doba (8. st. pr. Kr. - 9. g. nakon Krista)

Nakon bakra i bronce slijedilo je otkriće i uporaba željeza kao materijala. Željezno doba obično se dijeli na starije željezno doba (Hallstatt) od 8. st. pr. Kr. do 500. g. pr. Kr. i na mlađe željezno doba (Laten) od 500. g. pr. Kr. do 9. g. nakon Krista. Najstariji željezni predmeti u Bosni i Hercegovini potječu iz nekoliko grobova s Glasinca, a pripadaju 9. st. pr. Krista.{footnote}Kulturna...

Joomla! Debug konzola

Sesija

Informacije profila

Korištenje Memorije

Upiti baze podataka